Stadgarna som styr litteraturpriset

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne styrs av ett antal förordningar och bestämmelser. Priset instiftades år 2002 av Sveriges regering, som också har beslutat om den grundläggande förordningen. Regeringen gav Kulturrådet i uppdrag att administrera priset och Kulturrådet har utformat formerna för arbetet. Juryn beslutar om sitt eget inre arbete och  nomineringsprocessen.

Regeringen och förordningen

Regeringen utfärdade den 12 december 2002 förordningen SFS 2002:1091, Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Där framgår vilka kriterier som ska uppfyllas för en pristagare. Prissumman anges liksom juryns och kansliets funktioner. Förordningen uppdrar till Kulturrådet att närmare besluta om hur priset ska administreras.

Kulturrådets föreskrifter
I Föreskrift 2003:1, kompletterad med Föreskrift 2003:5, anges antalet ledamöter i juryn, kompetenskrav, mandatperioder och grundläggande arbetsuppgifter.Där utvecklas också kansliets ansvar för prisets administration och ekonomi.

Juryn och det egna arbetet
Juryn beslutar om vilka instanser som har rätt att nominera, hur många kandidater de får föreslå och i vilka kategorier varje instans får nominera. Reglerna finns angivna idet  inbjudningsbrev juryn skickar till nominatorerna inför varje nomineringsomgång. Där framgår också vilken information en nominering måste innehålla och när den senast ska komma in för att juryn ska godkänna den. Juryn beslutar om sin egen arbetsordning.