Föreskrift om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Statens kulturråds författningssamling
ISSN 0347-8548
KRFS 2003:1
Nr 1
Utkom från trycket den 21 mars 2003
Beslutade den 21 februari 2003.

Med stöd av 7 § förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne föreskriver Statens kulturråd följande.

Juryn

1 § Juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne skall bestå av tolv ledamöter. Tillsammans skall juryn besitta en bred kompetens inom områdena internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser samt barns rättigheter.

2 § Juryns ledamöter samt dess ordförande utses av styrelsen för Statens kulturråd. Astrid Lindgrens anhöriga har rätt att föreslå en ledamot. Ledamöterna tillsätts för en mandatperiod om fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två perioder om fyra år vardera. När juryn inrättas utses hälften av ledamöterna för en första mandatperiod om två år.

3 § Juryn skall besluta om nomineringar till litteraturpriset och utse pristagare. Juryn har även rätt att besluta om sin egen arbetsordning eller motsvarande administrativa bestämmelser.

4 § Vid val av juryledamöterna skall styrelsen beakta att juryn skall arbeta självständigt och oberoende av utomstående intressen och att uppdragets art ställer krav på stor integritet hos ledamöterna.

5 § En ledamot som önskar utträda ur juryn före mandatperiodens utgång skall anmäla detta till styrelsen. Styrelsen fattar beslut om ersättare för den återstående delen av mandatperioden.

6 § Juryn är beslutför när minst åtta ledamöter är närvarande. Vid omröstning har varje ledamot en röst.

7 § För uppdraget som juryledamot betalas ersättning vars storlek bestäms av Statens kulturråd.

Nominering

8 § Litteraturpriset skall tilldelas en eller flera mottagare som har nominerats av en behörig nominator.

9 § Juryn beslutar om vilka som skall ha rätt att nominera (nominatorer). Juryns ledamöter äger rätt att själva nominera kandidater. Litteraturpriset kan inte sökas.

10 § Nominatorerna skall inbjudas att varje år skriftligen nominera kandidater till litteraturpriset. Nomineringarna skall sändas till Statens kulturråd och ha inkommit senast den 1 juli för nästkommande års prisutdelning. Juryn äger rätt att lämna för sent inkomna nomineringar utan avseende.

Administration och ekonomi

11 § Ett särskilt kansli för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne finns vid Statens kulturråd. Kansliets arbete skall ledas av en kanslichef.

12 § Det åligger kansliet att ansvara för budgetering, planering, genomförande, uppföljning och redovisning av arbetet med litteraturpriset.

13 § Medel för verksamheten anvisas av regeringen (under anslaget 28:9 Litteraturstöd anvisas medel för instiftande av ett litteraturpris och under anslaget 28:1 Statens kulturråd för administrationen av priset).

Denna föreskrift träder i kraft den 14 mars 2003.

Statens kulturråd
Maj-Britt Theorin
Anna Cokorilo