Föreskrift om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Statens kulturråds författningssamling
ISSN 0347-8548
KRFS 2014:1
Utkom från trycket den 19 februari 2014
Beslutade den 29 januari 2014

Med stöd av 7 § förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne föreskriver Statens kulturråd följande.

Juryn

1 § Juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ska bestå av tolv ledamöter. Tillsammans ska juryn ha en bred kompetens inom områdena internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser samt barns rättigheter.

2 § Juryns ledamöter samt dess ordförande utses av Statens kulturråd. Astrid Lindgrens anhöriga har rätt att föreslå en ledamot. Ledamöterna tillsätts för en mandatperiod om fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två perioder om fyra år vardera.

Statens kulturråd kan om synnerliga skäl föreligger förordna en ledamot som tidigare förordnats för tre mandatperioder för ytterligare högst ett år.

3 § Juryn ska besluta om nomineringar till litteraturpriset och utse pristagare. Juryn har även rätt att besluta om sin egen arbetsordning eller motsvarande administrativa bestämmelser.

4 § Vid val av juryledamöterna ska Statens kulturråd beakta att juryn ska -arbeta självständigt och oberoende av utomstående intressen och att uppdragets art ställer krav på stor integritet hos ledamöterna.

5 § En ledamot som önskar utträda ur juryn före mandatperiodens utgång ska anmäla detta till Statens kulturråd. Statens kulturråd fattar beslut om ersättare för den återstående delen av mandatperioden.

6 § Juryn är beslutför när minst åtta ledamöter är närvarande. Vid omröstning har varje ledamot en röst.

7 § För uppdraget som juryledamot betalas ersättning vars storlek bestäms av Statens kulturråd.

Nominering

8 § Litteraturpriset ska tilldelas en eller flera mottagare som har nominerats av en behörig nominator.

9 § Juryn beslutar om vilka som ska ha rätt att nominera (nominatorer). Juryns ledamöter äger rätt att själva nominera kandidater. Litteraturpriset kan inte sökas.

10 § Nominatorerna ska inbjudas att varje år skriftligen nominera kandidater till litteraturpriset. Nomineringarna ska sändas till Statens kulturråd och ha inkommit senast den 15 maj för nästkommande års prisutdelning. Juryn äger rätt att lämna för sent inkomna nomineringar utan avseende.

Administration och ekonomi

11 § Ett särskilt kansli för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne finns vid Statens kulturråd. Kansliets arbete ska ledas av en kanslichef.

12 § Det åligger kansliet att ansvara för budgetering, planering, genomförande, uppföljning och redovisning av arbetet med litteraturpriset.

13 § Medel för verksamheten anvisas av regeringen.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 1 mars 2014. Statens kulturråds föreskrifter 2003:1 och 2003:3 upphör samtidigt att gälla.

Statens kulturråd