Försommarpris till Astrid Lindgrens minne

Det internationella litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne på fem miljoner kr ska delas ut i maj eller juni varje år. Prisutdelningen sker i Stockholm och det är en jury på 12 personer som slutligt avgör vem eller vilka som får priset. Ett särskilt kansli, som bl.a. administrerar juryns omfattande arbete, inrättas. Detta är det huvudsakliga innehållet i det förslag som Kulturrådet i dagarna presenterar för Kulturdepartementet.

Det var den 7 mars i år som kulturminister Marita Ulvskog tillkännagav att regeringen ville instifta ett årligt internationellt litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Inriktningen skulle vara barn- och ungdomslitteratur och prissumman angavs till fem miljoner kr årligen. Regeringen beslutade kort därefter att ge Kulturrådet i uppdrag att föreslå den närmare utformningen av priset.

Litteraturpriset ska tilldelas »en enskild författare som med sitt författarskap givit oss litteratur för barn och unga av allra högsta konstnärliga värde och i den djupt humanistiska anda Astrid Lindgren förknippas med.« Men priset kan även gå till personer eller organisationer som »utför ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande.« Här säger Kulturrådet i sitt förslag att juryn bör få stor valfrihet att fördela prissumman utifrån de riktlinjer som regeringen slagit fast. Man menar t.o.m. att det kan vara en god idé att dela prissumman i ett författarpris och ett pris för läsfrämjande verksamhet med tanke på den höga prissumman.

Den internationella aspekten är viktig att betona, menar Kulturrådet. Astrid Lindgren var tydlig i sitt engagemang för barnens rätt och hon ställde sig alltid på barnens sida. Nominering av författarskap och läsfrämjande verksamhet som kan komma i åtanke för priset bör göras av ett antal organisationer runt om i världen - självklart med den kompetens som behövs för ändamålet. Kulturrådet nämner organisationer som IBBY-nätverket (International Board of Books for Young People), barnboksinstitut, IFLA (International Federation of Library Associations) som delaktiga i det arbetet. En särskild jury ska tillsättas för nominering och beslut om pristagare. Kulturrådet förordar att juryn - åtminstone i ett inledande skede - ska består enbart av svenska ledamöter. Ledamöterna ska förordnas på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två perioder, dvs. maximalt 12 år. Juryn föreslås ingå i Kulturrådets organisation och juryns arbete bör administreras av ett särskilt kansli inom rådet.
I regeringens uppdrag till Kulturrådet framgår att det första priset ska delas ut senast den 8 mars 2003. Detta vill Kulturrådet ändra. Dels är det Astrid Lindgrens begravningsdag, dels är det Internationella kvinnodagen och en prisceremoni riskerar att kollidera med andra arrangemang. Kulturrådet har övervägt andra datum och förordar i stället maj eller juni som lämplig tidpunkt för prisutdelning. Denna bör ske i Stockholm, inte minst av praktiska och logistiska skäl. Men eftersom Vimmerby, liksom Stockholm, har en nära koppling till Astrid Lindgrens böcker, kunde det vara lämpligt om juryn hade sitt beslutssammanträde och tillkännagav pristagare där varje år.

Kulturrådet redogör även för de sammanlagda kostnaderna för administrationen av priset. Förutom personalkostnader om ca en miljon kr tillkommer kostnader för juryns arbete, prisceremoni och information. Hur stora dessa kostnader blir beror på hur arbetet kommer att utformas.

kultur&politik 4/2002