"Vi tror på att böcker kan förändra"

Juryledamot Agneta Edwards presentation av Banco del Libro vid presskonferensen i Vimmerby den 14 mars (text på spanska nedan)

Tänk er en brant bergssluttning. En smal stig slingrar sig mellan klipporna. Längs stigen strävar en man och en mula envist uppåt. Mulans packfickor är tunga, fullastade med böcker. Mannens och mulans mål är en by högt upp i Anderna. Det är bokbytardags för byborna. Sen förflyttar vi oss rakt söderut, genom nästan hela Venezuela, ner till Amazonas state. Där rinner Orinocofloden genom djungeln och ritar sedan en vattenlinje tvärsöver landet på sin väg ut i Atlanten. Via floden kommer bokbåten, det flytande biblioteket, till dom små samhällen som bara kan nås vattenvägen.

Juryledamot Agneta Edwards vid presskonferensen i Vimmerby. Till höger juryordförande Larry Lempert. Foto: Janne Strömsten
Juryledamot Agneta Edwards vid presskonferensen i Vimmerby. Till höger juryordförande Larry Lempert. Foto: Janne Strömsten

Banco del Libro lyckas sammanföra barn och böcker över hela Venezuela, även i dom mest otillgängliga delarna, genom att hitta rätt samarbetspartners och tillsammans med dom skapa hållbara strukturer för bokdistribution och läsfrämjande aktiviteter. Spindeln i detta nät av projekt och människor är Banco del Libros hus och kontor i huvudstaden Caracas, vid landets norra kust. Det larmande, bil- och mänskomyllrande Caracas breder ut sig i dalgångarna mellan höga bergstoppar. På kvällarna gnistrar bergssidorna som vore dom av diamanter. I dagsljus ser det annorlunda ut. Av Caracas fem miljoner invånare lever närmare hälften i dom kåkstäder som klättrar uppför bergssluttningarna. Hit går förstås Banco del Libros bokbussar, och här pågår deras litterära verksamheter mitt ibland dom barn som bäst behöver det: här gör man berättarstunder, håller skrivarworkshops och skapar bokklubbar.

På institutionen i Caracas har Banco del Libro omkring trettio personer anställda. Här arbetar litteraturteoretiker och sagoberättare sida vid sida. Runtom i Venezuela är många, många fler engagerade, både volontärer och yrkesmänniskor, som skolbibliotekarier och lärare. Organisationen har en sällsynt förmåga att entusiasmera människor och skapa nätverk. Och engagemanget är stort. När ALMA-juryn besökte byskolor långt ute på landsbygden, där Banco del Libro har byggt upp läshörnor och utbildat bokförmedlare, träffade vi lärare som varje dag, utan vare sig kollektivtrafik eller bil, tar sig till sin arbetsplats flera mil bort. Oftast får dom lift med någon, om inte så går dom - 2-3 timmar.

Detta engagemang för barn, och för läsning och utbildning, var också startskottet för institutionen, för snart 50 år sen. Í slutet av 50-talet initierade ett antal kvinnliga volontärer bokinsamlingar och skapade ett utbytessystem för läroböcker, för att hjälpa dom som annars inte hade råd att låta barnen gå i skolan. Och det är därifrån namnet Banco del Libro kommer, bokbanken. Under det snart halva sekel som gått har verksamheten ständigt utvecklats, växt och förgrenat sig åt alla upptänkliga barnlitterära håll. Förutom att designa och driva ett otal olika läsfrämjande projekt och kampanjer har Banco del Libro skapat små hemma-bibliotek i kåkstäderna och byggt modeller för landets skol- och folkbibliotek, på 70-talet öppnade man Venezuelas första barnbokhandel och det första dokumentationscentret för barnlitteratur i Latinamerika, som båda fortfarande drivs i institutionens lokaler i Caracas. För att förbättra kvaliteten och tillgången på skönlitterära barn- och ungdomsböcker startades bokförlaget Ekaré, som nu är ett av världens ledande spanskspråkiga förlag. Banco del Libro samarbetar med kultur- och utbildningsministerierna likaväl som med olika företag och har god kontakt med landets författare och illustratörer. Man utbildar lärare, bibliotekarier och andra läsfrämjare, både IRL på institutionen och genom onlinekurser, senast en mastersutbildning i barnlitteratur tillsammans med universitetet i Barcelona. Detta gränsöverskridande på alla fronter är typiskt för institutionen, man arbetar med så många medel som möjligt för att nå sina mål. Så, även om en av huvudinriktningarna idag är forskning och utbildning, så släpper Banco del Libro inte direktkontakten med barnen, utan fortsätter att arbeta på fältet: You have to keep in touch with reality, menade Brenda, en av de annars mer akademiskt inriktade på institutionen.

Kärnan och styrkan i Banco del Libros idé är att pröva metoder, att bygga modeller och att sprida kompetens. Drivkraften att överlämna och plantera projekt och erfarenheter i samhällsstrukturen gör institutionens inflytande långvarigt och djupt. Banco del Libro har genom sin verksamhetsbredd och innovativa inriktning påverkat inte bara hela Venezuelas barnlitterära fält utan också haft stor betydelse för utvecklingen och spridningen av läsfrämjande metoder i hela Latinamerika, och i andra delar av världen - Banco del Libro är den kandidat som är nominerad flest gånger av flest länder till ALMA-priset.

Viljan och kampen för att bjuda in barn i böckernas värld är stark runtom jorden. Den manifesterar sig i projekt och aktiviteter i Bangladesh, Sydafrika och Palestina, i Luleå, i Markaryd och här i Vimmerby. När nu ALMA-priset för första gången går till en läsfrämjande institution är det också en hyllning till alla andra därute som slåss för barns rätt till böcker. Astrid Lindgren sa en gång att

”Allt stort som skedde i världen, skedde först i någon människas fantasi, och hur morgondagens värld ska se ut beror till stor del på det mått av inbillningskraft som finns hos de där som just nu håller på att lära sig läsa. Därför behöver barnen böcker.”

Banco del Libro har samma tilltro till böckernas betydelse. Hela deras verksamhet utgår från tanken att läsning spelar en central roll för den emotionella, intellektuella och sociala utvecklingen hos barn och unga. María Beatriz Medina, Banco del Libros verkställande direktör, talar om böckerna som en nyckel, ett fönster till samhället och världen, och säger med fullkomlig självklarhet att ”vi tror på att böcker kan förändra”.

Att ALMA-priset delas ut också till läsfrämjande verksamhet är en signal att det är lika viktigt att förmedla böcker som att skriva dem. Utan läsare står boken tyst. Banco del Libro har i snart ett halvt sekel ägnat sig åt att sammanföra barn och böcker och gjort det på ett sätt som givit eko genom världen.

Ibland har andra redan sagt det man själv vill säga. Låt mig avsluta med ett citat ur nomineringshandlingarna: Patricia Aldana, som är president för IBBY, International Board on Books for Young People säger där så här om Banco del Libro:

"The Banco del Libro is a world class institution in its rigorous commitment to quality, the depth of knowledge and commitment of its staff, and its vital outreach to its community. […] The Banco is one of the few institutions in the world that have actually changed children´s literature and created generations of readers to love this literature."

Patricia Aldana
President IBBY
Publisher Groundwood BooksPresentation på spanska

Imaginen una cuesta escarpada. Una angosta senda serpenteando entre las rocas. A lo largo de la senda suben trabajosamente un hombre y una mula. Las bolsas de carga de la mula están pesadas, llenas de libros. El destino del hombre y la mula es un pueblito en lo alto de los Andes. Es el día en que los habitantes del pueblo canjean libros. Luego nos vamos directamente hacia el Sur, cruzando casi toda Venezuela, al Estado Amazonas. Ahí fluye el río Orinoco a través de la selva dibujando después una línea pluvial que atraviesa el país en su camino hacia el Atlántico. Por el río llega la bibliofarca, biblioteca flotante, a las pequeñas comunidades a las que sólo se puede llegar por vía fluvial.

El Banco del Libro logra poner en contacto a niños y libros en toda Venezuela, incluso en las partes más inaccesibles, buscando a los socios adecuados y, junto con ellos, creando estructuras sostenibles para la distribución de libros y la difusión de actividades para fomentar la lectura. Los hilos de esta red de proyectos y de gente se manejan desde el edificio y las oficinas del Banco del Libro en Caracas, la capital, en la costa norte del país. La bulliciosa ciudad de Caracas, pululante de automóviles y gente, se extiende por las cuencas entre las altas cimas. Por las noches, las laderas de las montañas centellean como si fueran de diamante. En la luz del día su aspecto es diferente. De los cinco millones de habitantes de Caracas, casi la mitad vive en barrios de chabolas que se encaraman en las vertientes de las montañas. Naturalmente, los bibliobuses llegan ahí, y allí llevan a cabo sus actividades literarias entre los niños que más lo necesitan: ahí se organizan sesiones narrativas, se imparten talleres de escritura y se crean círculos de lectura.

En la institución en Caracas, el Banco del Libro emplea a una treintena de personas. Ahí trabajan, hombro con hombro, teóricos de la literatura y narradores de cuentos. Y en toda Venezuela hay muchísima más gente comprometida, tanto voluntarios como profesionistas, por ejemplo bibliotecarios de escuela y maestros. La organización tiene la rara capacidad de entusiasmar a la gente y de crear redes. Y el compromiso es grande. Cuando los del jurado del Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren visitamos las escuelas de los pueblos en zonas rurales alejadas, donde el Banco del Libro ha construido rincones de lectura y formado promotores de lectura, conocimos a maestros que van todos los días a su centro de trabajo, a varias decenas de kilómetros, sin utilizar transporte colectivo ni automóvil. Muchas veces alguien los lleva en su coche o si no, caminan 2-3 horas.

Este compromiso con los niños, y con la lectura y la educación, también fue lo que dio origen a la institución hace casi 50 años. A finales de los años cincuenta, un grupo de voluntarias empezó a recolectar libros y creó un sistema de canje de libros escolares, para ayudar a los que, de otra manera, no tenían posibilidades económicas de mandar a los niños a la escuela. Y de ahí viene el nombre de Banco del Libro. Durante el casi medio siglo que ha pasado, sus actividades se han desarrollado constantemente, se han multiplicado y se han ramificado en todas las direcciones imaginables de la literatura infantil. Además de diseñar y gestionar un sinfín de proyectos y campañas para fomentar la lectura, el Banco del Libro ha creado pequeñas bibliotecas locales en los barrios de chabolas y ha creado modelos para las bibliotecas escolares y públicas del país, en los años 70 se abrió la primera librería infantil de Venezuela y el primer centro de documentación de literatura infantil de América Latina, los cuales todavía siguen funcionando en los locales de la institución en Caracas. Para mejorar la calidad y el acceso a la literatura infantil y juvenil se fundó la editorial Ekaré, que es una de las principales editoriales en español del mundo. El Banco del Libro colabora con el Ministerio de Cultura y el de Educación así como con diferentes empresas además de tener bueno contacto con los escritores e ilustradores del país. Forma a maestros, a bibliotecarios y a otros promotores de la lectura, tanto de manera presencial en la institución como a través de cursos en línea, la formación más reciente es un Master en Literatura Infantil en colaboración con la universidad de Barcelona. Cruzar fronteras en todos los frentes es algo típico de la institución, trabaja con todos los medios posibles para alcanzar sus metas. Así pues, aunque en la actualidad su enfoque principal está en la investigación y en la formación, el Banco del Libro no deja de tener contacto directo con los niños, sino que sigue trabajando en el campo: “You have to keep in touch with reality”, dice Brenda, una de las colaboradoras de la institución que normalmente se dedica a cuestiones más académicas.

El núcleo y la fortaleza del concepto del Banco del Libro consisten en probar métodos, crear modelos y difundir conocimientos. La fuerza impulsora de fundar y transferir proyectos y experiencias en las estructuras sociales hace que la influencia de la institución sea profunda y duradera. A través de la amplitud de sus actividades y de su orientación innovadora, el Banco del Libro no sólo ha influido todo el campo de la literatura infantil en Venezuela sino que ha tenido gran importancia para el desarrollo y la difusión de métodos para promover la lectura en toda América Latina, y en otras partes del mundo - el Banco del Libro es el candidato que ha sido nominado más veces y por más países para el Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren.

La voluntad y la lucha para introducir a los niños al mundo de los libros son intensas en todo el mundo. Se manifiesta en proyectos y actividades en Bangladesh, Sudáfrica y Palestina, en Lulea, en Markaryd y aquí en Vimmerby. Ahora que el Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren se otorga por primera vez a una institución que fomenta la lectura, ello también constituye un homenaje a todos los que afuera en el mundo luchan por el derecho de los niños a los libros. Astrid Lindgren dijo en alguna ocasión:

“Todas las cosas grandes que han ocurrido en el mundo, han ocurrido primero en la imaginación de alguna persona, y cómo será el mundo del mañana depende en gran medida del poder imaginativo que haya justo en aquellos que están aprendiendo a leer. Por eso los niños necesitan libros.”

El Banco del Libro tiene la misma fe en el significado de los libros. Todas sus actividades parten de la idea que la lectura desempeña un papel central para el desarrollo emocional, intelectual y social de niños y jóvenes. María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro, se refiere a los libros como una llave, una ventana hacia el entorno social y hacia el mundo, “creemos que los libros pueden dar lugar a cambios”.

También el hecho de que el Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren se otorgue a una organización que fomenta la lectura es una señal de que es tan importante difundir los libros como escribirlos. Sin lectores los libros callan. El Banco del Libro en su casi medio siglo de existencia se ha dedicado a poner en contacto a niños y libros y lo ha hecho de una manera que ha tenido eco en todo el mundo.

A veces otros ya han dicho lo que uno quería decir. Permítanme concluir con una cita de los documentos de nominación: Patricia Aldana, presidenta de IBBY, International Board on Books for Young People, dice lo siguiente sobre el Banco del Libro:

“The Banco del Libro is a world class institution in its rigorous commitment to quality, the depth of knowledge and commitment of its staff, and its vital outreach to its community. […] The Banco is one of the few institutions in the world that have actually changed children’s literature and created generations of readers to love this literature.”

Patricia Aldana
President IBBY
Publisher Groundwood Books