I städer, byar och flyktingläger

I biblioteket i Ramallah sitter en grupp barn runt ett bord. Bibliotekarien börjar berätta: ”Det var en gång en fiskare som inte längre fick någon fisk”. Ett barn fortsätter: ”Han sa till sin son att de inte hade några pengar.” Så fortsätter nästa och nästa och när berättelsen är klar illustrerar varje barn sin mening och det blir en bok som sätts in i hyllan för andra barn att läsa.

Samtidigt, i Hebron, studerar elva bibliotekarier klassificering, datakunskap och kreativt skrivande. Och i en by i närheten lyssnar trettio kvinnor till en uppläsning av Selma Lagerlöfs Bortbytingen. Stor diskussion utbryter. Gjorde mamman rätt eller fel när hon var snäll mot trollungen?

Det här är några exempel på den verksamhet som bedrivs av Tamer Institute for Community Education, en oberoende organisation verksam på Västbanken och i Gaza. Organisationen, som har fått stöd av bland annat Unicef, Save the Children och Anna Lindh Foundation, grundades 1989 och har sitt centrum i Ramallah.

Tamerinstitutets vision
I Palestina är dadlar sedan urminnes tider ett av de viktigaste födoämnena. En Tamer är en person som för frön från den manliga dadelpalmen till den kvinnliga för att befrukta och skapa nytt liv. Tamerinstitutets logotyp föreställer i samma anda en röd vallmo som skjuter upp genom stenig jord.

Barn och ungdomar utgör mer än 60 % av befolkningen i de palestinska områdena. Med böckernas hjälp vill Tamerinstitutet få de unga att växa och utvecklas, ge dem identitet och självkänsla, stimulera dem att tänka och fantisera, skapa och kommunicera. Man uppmuntrar inte bara läsning utan också förmågan att uttrycka och förmedla personliga erfarenheter. Böckerna blir en språngbräda till eget kunskapssökande och eget skapande. Barn får skriva egna berättelser och uppträda som historieberättare, de får skapa bilder, pjäser, teaterföreställningar, radioprogram och filmer.

Tamerinstitutet uppsöker barn och ungdomar i byar och flyktingläger och uppmuntrar dem att bilda grupper där de kan förmedla sina tankar, drömmar och förhoppningar till varandra. Tanken är att de på detta sätt också skall utveckla sin identitet, sin självkänsla och sin moraliska medvetenhet. Ytterst handlar det om att förstå innebörden i begrepp som demokrati, mänskliga rättigheter, kulturell mångfald och respekt för oliktänkande.

Målgruppen är bred: man vänder sig barn och ungdomar från sex år och uppåt. De äldsta ungdomarna är 21. Dessutom vill Tamerinstitutet påverka de vuxna litteraturförmedlarna. Institutet bedriver till exempel en egen bibliotekarieutbildning och arbetar med lärare ochföräldrar.

En mångfald av aktiviteter
Biblioteket i Ramallah är Tamerinstitutets resurscentrum och fungerar som navet i ett stort nätverk av lokala barnbibliotek – för närvarande mer än sjuttio – som i sin tur samarbetar med varandra. Förutom att distribuera böcker samordnar och initierar Tamerinstitutet olika aktiviteter såsom historieberättande och högläsning, workshops för författare och illustratörer samt psykosociala litterära aktiviteter för barn traumatiserade av krigsupplevelser.

Tamerinstitutets fasta stab uppgår till 10 personer, men till detta kommer 40 koordinatorer på Västbanken och 13 på kontoret i Gaza samt upp emot 200 frivilliga. Många av dessa har varit verksamma inom organisationen ända sedan de som barn för första gången mötte Tamerinstitutets böcker.

Den nationella läskampanjen
Sedan 1992 bedriver Tamerinstitutet en årlig läskampanj, National Reading Campaign. Avsikten med denna är att nå ut till flyktingläger och avlägsna och utsatta områden där skolväsendet inte fungerar. Kampanjen kulminerar med National Reading Week som äger rum i april. Under denna anordnas en rad läsfrämjande aktiviteter på olika platser runt om i landet.

2007 hade National Reading Week en slogan, som på ett slagkraftigt vis sammanfattar Tamerinstitutets ambitioner: ”With words we overcome walls”. Under läskampanjen anordnar man bland annat en återkommande skrivartävling, My first book, för barn och ungdomar i åldrarna 8-15 år. 2007 kom det in 140 bidrag. De bästa publiceras i en särskild bokserie. Man delar också ut läspass som ser ut precis som vanliga pass i vilka man får en stämpel för varje bok man läst. En tydlig symbol för tanken att för den som kan läsa böcker existerar inga gränser. Som Astrid Lindgren själv sade: ”Bra barnlitteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet.

Ett tredje inslag i läskampanjen är I donate a book, där ungdomar samlar in böcker som delas ut till behövande bibliotek eller direkt till barn och ungdomar. Läskampanjen blir större och större för varje år. Antalet aktiviteter har mångdubblats och 2008 nådde läskampanjen cirka 52 000 barn och frivilliga ungdomar samlade in hela 14 000 böcker.

I februari 2009 sammanställde Tamerinstitutet dessutom 4 500 krispaket med böcker, skrivhäften och pennor som i samarbete med utbildningsministeriet delades ut i skolor i Gaza.

Tamerinstitutets utgivning
Utgivningen av palestinska barnböcker är mycket liten. Därför startade Tamerinstitutet 1993 en egen förlagsverksamhet. Man har hittills publicerat drygt 130 böcker, översättningar inräknade. Till de översatta författarna hör så olika namn som Meshak Asare från Ghana, Henrieta Siksek från USA och Björn Sortland från Norge.

Tamerinstitutet producerar också undervisningsmaterial för barn som inte kan gå i skolan på grund av den politiska situationen. Dessutom ger man ut den lilla tidskriften Taif, som innehåller artiklar om författare, böcker och illustratörer.

Ungdomsgrupperna
Tamerinstitutet har även en särskild ungdomsverksamhet. Ungdomsgrupperna producerar bland annat en egen tidning, Yara’at, som publicerar bilder och berättelser skapade av barn och ungdomar. Ett annat projekt är The small continent, där ungdomar skaffar sig kunskaper om det egna landets geografi och historia. Arbetet har också resulterat i ett antal böcker. Ett tredje är det internationella projektet Read Write Now, som riktar sig till unga vuxna. Här samarbetar Tamerinstitutet med läsfrämjande organisationer i Egypten och
Spanien.

Ungdomsgrupper arrangerar lokala sammankomster där man utifrån Tamerinstitutets grundvärderingar och med böckernas hjälp diskuterar ämnen som mänskliga rättigheter och kritiskt tänkande. Vidare organiseras sommarläger och kulturkvällar på Västbanken och i Gaza med bland annat högläsning, historieberättande, teater, poesi, dans och musik.

Samarbete över gränserna
Tamerinstitutets arbetsmetoder, särskilt den årliga läskampanjen, har inspirerat även grannländerna. Detta har lett till ett direkt samarbete med Egypten, Libanon, Syrien och Jordanien. Sedan ett par år tillbaka driver man tillsammans det läsfrämjande projektet Arab Children’s Literature and Reading, stött av bland annat Anna Lindh Foundation. 2005 tilldelades Tamerinstitutet det nyinrättade priset Medchild Award for Best Practise av organisationen Medchild, som belönar framgångsrikt arbete i enlighet med FN:s barnkonvention.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
För ett enastående läsfrämjande arbete tilldelas Tamer Institute for Community Education Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2009. Juryns motivering lyder:

"Med uthållighet, mod och idérikedom har Tamerinstitutet under två decennier stimulerat palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet. Under svåra förhållanden bedriver man ett läsfrämjande arbete av osedvanlig bredd och mångsidighet. I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets makt och bokens, berättelsens och fantasins kraft som viktiga nycklar till livsmod, självkänsla och tolerans."