Vill skapa en läskultur som motiverar och inspirerar barn att läsa

PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa, är en organisation som bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar i Sydafrika. Med utgångspunkten att förmedla läs- och berättarglädje har de kreativt och i kontinuerlig dialog med aktuell forskning utvecklat en rad olika metoder för att ge barn och unga tillgång till litteratur.

PRAESA grundades 1992 av akademikern och antiapartheid-aktivisten Neville Alexander, som i tio år satt som politisk fånge på fängelseön Robben Island tillsammans med bland andra Nelson Mandela. Från 1980-talet och fram till sin död 2012 arbetade Alexander för att uppmärksamma flerspråkighet som en viktig förutsättning för individuell och samhällelig utveckling. Målet var att ge barn tillgång till utbildning och litteratur på deras eget modersmål. ”Vi måste börja använda afrikanska språk på kraftfulla sätt”, som Neville Alexander själv uttryckte det.

Idag är PRAESA en oberoende organisation men startade som en forsknings- och utvecklingsenhet ansluten till Cape Town University. I mitten av 1990-talet inledde den nuvarande direktören Carole Bloch och koordinatorn Ntombizanele Mahobe ett samarbete kring olika strategier för flerspråkig läs- och skrivinlärning på Battswood Primary School i Kapstaden. Projektet ledde till att PRAESA som en av de första organisationerna i Sydafrika började arbeta med böcker på flera språk i sin strävan efter att skapa en läskultur som motiverar och inspirerar barn att läsa. 

Organisationen är baserad i Kapstaden och har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt utsatta samhällen. Sydafrika är ett land med elva officiella språk och stora skillnader mellan townships och fattiga skolor på landsbygden, och mer resursstarka skolor i storstäderna. PRAESA introducerade tidigt idéer kring skönlitteraturens betydelse för läsundervisningen. Frågorna om hur skolsystemet i utsatta områden kan stärkas och hur man uppmuntrar två- eller flerspråkig undervisning har varit grundläggande.

Utöver de traditionella skolböckerna vill PRAESA erbjuda barn litteratur som väcker deras läslust. Ett av deras tidigare projekt var Little Hands-böckerna, en serie små böcker på olika afrikanska språk som spreds genom Stories across Africa-projektet. PRAESA har också tätt samarbete med författare, illustratörer, förläggare, översättare och andra organisationer, inte minst Biblionef South Africa som har en nyckelposition för produktion och distribution av böcker i hela landet. Den här typen av samverkan är avgörande för att skapa nya litterära strukturer och kontaktytor, inte enbart inom Sydafrika utan även mellan olika afrikanska länder. PRAESA utvärderar ständigt sina projekt och har under åren publicerat en rad studier och vetenskapliga artiklar om barnlitteratur, flerspråkighet i undervisningen och läsinlärning.

År 2006 startade PRAESA Vulindlela Reading Club i Langa, ett township utanför Kapstaden, vilket så småningom ledde till att ett stort antal läsklubbar bildades i Kapstaden och i andra provinser. Betydelsen av muntligt berättande genomsyrar aktiviteterna och utöver böcker och gemensam läsning är sånglekar, dramatiseringar av berättelser och storytelling viktiga inslag. PRAESA strävar efter att stödja barnens självkänsla och språkliga identitet och klubbarna arrangeras på både det egna språket och på engelska. Utgångspunkten är barnens nyfikenhet för berättelser, läsning och litteratur.

Vulindlela Reading Club blev utgångspunkt för Nal’ibali, ett omfattande nationellt läsfrämjande projekt som startade 2012. Nal’ibali är ett nätverk av läsklubbar som genom en mediebaserad kampanj dels vill uppmuntra barnens egen läsning, dels inspirera föräldrar, far- och morföräldrar och lärare till att dela läsupplevelserna med barnen. ”Det räcker inte att producera material. Man måste också se till att det hamnar i rätt händer”, säger Carole Bloch.

PRAESA arbetar målmedvetet på gräsrotsnivå. Klubbarna drivs av lokala volontärer som deltar i workshops och får utbildning och vägledning av mentorer. För att stödja utsatta områden och nå ut med berättelser och böcker utvecklar PRAESA ständigt sin metodik och verksamhet. De har bland annat inom Nal’ibali-kampanjen skapat tvåspråkiga bokbilagor som sprids via de största dagstidningarna. Bilagorna kan beställas kostnadsfritt och innehåller en skriv- och pysseldel och en berättelse på både engelska och något av de officiella sydafrikanska språken. Tillsammans med PETS Foundation, en nybildad forskningsorganisation, har PRAESA också inlett ett projekt med surfplattor i skolorna i läsfrämjande syfte.

PRAESA fokuserar på läslust och barnets självkänsla och tillgång till sitt modersmål via läsning och berättande. I över två decennier har organisationen verkat innovativt och handlingskraftigt utifrån de specifika förutsättningar som finns i Sydafrika, för att lyfta fram litteraturen som en viktig beståndsdel för både individens och samhällets utveckling. För sitt arbete belönades PRAESA år 2014 med Asahi Reading Promotion Award, ett läsfrämjande pris instiftat av IBBY, International Board on Books for Young People. Den demokratiska grundtanke och människosyn som uttrycks i PRAESA:s verksamhet går tillbaka till grundaren Neville Alexander – en strävan efter att motverka språkliga gränser och motsättningar. Allt bygger på samverkan och en tilltro till språklig, etnisk och kulturell mångfald.